در صورت روی هم افتادن تصاویر صفحه را مجددا آپلود نمایید