گنبد مسکن مهر کوزو

گنبد مسکن مهر پردیس
کارفرما شرکت کوزو

قطر گنبد 9 متر ارتفاع 11.5

جنس : استیل نقره ایی 304

گنبد مسکن مهر کوزو

دلایل ورود گنبد به معماری مساجد ایرانی

مسجد شاخص ترین عنصر معماری در شهرهای اسلامی است و مناره و گنبد نماد وجودی مسجد در شهر های اسلامی میباشند. هر چند تعریف مسجد متفاوت با عناصر وابسته به معماری است و داشتن گنبد یا مناره شرط وجودی مسجد نمی باشد ،ولی امروز گنبد، به عنوان یک مشخصه ی اصلی مساجد پذیرفته شده است.

هدف این مقاله یافتن پاسخی برای این سوال این است می باشد که با استناد به مسائل گفته شده، دلایل یل ورود عنصر گنبد به معماری مساجد ایرانی چیست؟

برای فرض اینطور متصور می شود، در زمان پیدایش گنبد دلیل وجود آن نیاز به فضای معماری برای مقابل محراب بوده است ولی باگذشت زمان دلایل مذهبی و سیاسی در کنار استفاده از آن بعنوان عنوان نماد،از مهمترین دلایل وجودی گنبد در معماری مساجد می باشد،این مقاله که از نوع بنیادی- نظری است، با روش تفسیری-تاریخی و با استناد به منابع تاریخی و مطالعات میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت ضمن اثبات فرضیه،این تحقیق نشان داد که تداوم استفاده از گنبد در معماری مساجد، مبتنی بر نیازهای مومنین برای داشتن نمادهای اسلامی در شهرهای خود بوده است.

کلمات کلیدی:

معماری مسجد،گنبد، نمادشناسی گنبد | ساخت گنبد مسجد | مسکن مهر | گنبد مسکن مهر کوزو